sTATUT FUNDACJI

FUNDACJA „KONOPIE DLA ZIEMI”

TEKST JEDNOLITY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą: Fundacja „Konopie dla Ziemi” ustanowiona przez: Dariusz Jan Nowak z siedzibą w Ogrodnikach 10 E, 82-316 Milejewo, zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Maria Olszewska, w kancelarii notarialnej w Szczecinie przy ul. Tkackiej 6/U, za numerem repertorium: A 9003/2020, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą fundacji jest miejscowość Ogrodniki w gminie Milejewo.

§ 4
Właściwym ministrem sprawującym nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem Fundacji jest minister właściwy do spraw środowiska.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa handlowego.

§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8
Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie:

 1. Upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania konopi dla ochrony środowiska.
 2. Działania na rzecz rozwoju konopi na rynku polskim.
 3. Działania na rzecz promowania i rozwoju polskich upraw, polskiego przetwórstwa i polskich produktów konopnych.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. Finansowanie lub/i organizowanie:
  a. Warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów i innych wydarzeń o charakterze merytorycznym, praktycznym, edukacyjnym;
  b. Imprez popularnonaukowych w tym: targów, koncertów, festiwali, plenerów, pokazów;
  c. Publikacji w mediach, czasopismach i innych periodykach;
  d. Udzielania porad i wywiadów na temat uprawy, przetwórstwa konopi.
  e. Prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

2. Działalność promocyjną, impresaryjną, wydawniczą i producencką.

3. Współpracę z innymi organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowani celami Fundacji.

4. Bezpośrednią współpracę z mediami: prasą, radiem i telewizją.

§ 10
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 11
Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 12
Cele działania Fundacji mogą ulec zmianie.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 13
Majątek Fundacji stanowi: fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000,00 zł (słownie:) jeden tysiąc złotych, oraz kwota pieniężna 1000,00 zł (słownie:) jeden tysiąc złotych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji, jak również środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej istnienia.

§ 14
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków i zapisów.
 2. Subwencji osób prawnych oraz dotacji budżetowych.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Wpłat pieniężnych oraz dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 5. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 6. Odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
 7. Grantów i wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy krajowej i zagranicznej.

§ 15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 18
Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 19

 1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.
 2. Zarząd składa się z jednej do siedmiu członków.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, którego wybierają członkowie Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
 5. Do składu Zarządu Fundator może wyznaczyć samego siebie.
 6. Pierwszy Zarząd Fundacji tworzy: Dariusz Jan Nowak

§ 20
Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie z powodu:

 1. Działania odwoływanego członka Zarządu na szkodę Fundacji.
 2. Nieuczestniczenia odwoływanego członka Zarządu w pracach Zarządu.
 3. Skazania odwoływanego członka Zarządu prawomocnym wyrokiem karnym.
 4. Śmierci członka Zarządu.
 5. Długotrwałej choroby odwoływanego członka Zarządu uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
 6. Zrzeczenia się członkostwa przez odwoływanego członka Zarządu.

§ 21
Zarząd w szczególności:

 1. Prowadzi sprawy Fundacji.
 2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.
 4. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
 5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
 6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 7. Organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji.
 8. Ustala regulamin Biura Fundacji.
 9. Powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, po zaciągnięciu opinii Fundatora.
 10. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej, po zaciągnięciu opinii Fundatora.
 11. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, w tym jej celów działania.
 12. Podejmuje wszelkie inne decyzje dotyczące Fundacji.

§ 22

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 2. Dla czynności przekraczających zwykły zarząd, w szczególności w przypadku zaciągania przez Fundację zobowiązań na kwotę powyżej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), wymagana jest zgoda co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§ 23

 1. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych składa każdy członek zarządu.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji rodzące zobowiązania Fundacji na kwotę powyżej 10.000.- (dziesięć tysięcy) złotych, składa co najmniej dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.

§ 24

Fundacja może powołać Radę Programową Fundacji stosowną uchwałą zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 25

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie takim, jak:
  a. działalność doradcza;
  b. działalność szkoleniowa;
  c. działalność wydawnicza;
  d. działalność handlowa;
  e. działalność badawczo-rozwojowa;
  f. działalność usługowa w zakresie informacji;
  g. działalność związana z uprawami rolnymi.
 2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mają być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust.
  1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
 4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 26

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej Zakładami.
 2. Działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi Zakładami kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd.
 3. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych Zakładów.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU


§ 27
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji stosowną uchwałą zwykłą większością głosów.

§ 28

 1. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej Uchwały.

§ 29

 1. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia odpowiedniego Ministra.

§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem jego podpisania i zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.