Sklep internetowy pod nazwą Konopie dla Ziemi prowadzony przez Fundacja „Konopie dla Ziemi” z siedzibą w Ogrodnikach 10 E, 82 – 316 Milejewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000874086, NIP: 578 314 55 55, REGON 388041366 (dalej „Sprzedawca”) wprowadza następujący regulamin (dalej „Regulamin”) sprzedaży produktów („Towar”) obowiązujący dla sklepu internetowego o nazwie  Konopie dla Ziemi.

Spis treści:

 1. Definicje.
 2. Postanowienia ogólne.
 3. Konto.
 4. Ogólne uprawnienia i zobowiązania stron
 5. Zakupy. Ceny. Sposób dostawy. Realizacja.
 6. Reklamacja. Gwarancja. Zwroty towaru
 7. Prawo do odstąpienia od umowy.
 8. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów.
 9. Ochrona danych osobowych.
 10. Postanowienia końcowe.

§ 1 Definicje

Niniejszym na potrzeby Regulaminu przez następujące pojęcia rozumie się :

 1. Właściciel lub Sprzedawca – Fundacja „Konopie dla Ziemi” z siedzibą w Ogrodnikach 10 E, 82 – 316 Milejewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000874086, NIP: 578 314 55 55, REGON 388041366
 2. Klient – każda osoba dokonująca zakupy towaru za pośrednictwem sklepu internetowego o nazwie Konopie dla Ziemi, osoba zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Konsument – oznacza osobę fizyczną zdefiniowaną w art. 221 kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Przedsiębiorca – jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 5. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Sklep – sklep internetowy zarejestrowany pod domeną o nazwie konopiedlaziemi.org oraz na jej podstronach.
 7. Towar – produkty dostępne na stronie internetowej Sklepu, które to przedmioty mogą lub są przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 9. Konto – konto klienta za pomocą, którego Klient dokonuje zakupu Towarów dostępnych w Sklepie. Konto zostaje założone w sklepie internetowym i pozwala Klientowi na dokonywanie zamówień.
 10. Koszyk – wirtualny koszyk, do którego Klient dodaje Towary dostępne na stronie internetowej w celu późniejszego ich zakupu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu internetowego o nazwie Konopie dla Ziemi określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego na stronie internetowej o nazwie konopiedlaziemi.org oraz określa istotne reguły dotyczące składania zamówień, a także określa zasady, na jakich Sprzedawca świadczy swoje usługi na rzecz Klienta.
 2. Regulamin określa w szczególności:
 3. Sposób działania oraz zasady zakładania Konta przez Klienta.
 4. Sposób oraz zasady składania zamówień drogą elektroniczną na stronie internetowej konopiedlaziemi.org
 5. Zasady i sposób odstąpienia od umowy sprzedaży produktów Sklepu.
 6. Reklamacje Towaru.
 7. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 8. Sprzedawca w celach informacyjnych i kontaktowych podaje następujące dane:
 9. Adres: Ogrodniki 10 E, 82-316 Milejewo
 10. Numer telefonu: +48 695 181 809
 11. Adres poczty elektronicznej: fundacja@konopiedlaziemi.org

§ 3 Konto

 1. Klient może założyć konto internetowe za pośrednictwem strony internetowej Sklepu tj. na stronie: konopiedlaziemi.org
 2. Konto zakłada się w następujący sposób:

          – menu moje konto,

          – zarejestruj,

          – wpisz swój adres e-mail,

          – naciśnij przycisk zarejestruj się.

 1. Założenie konta jest bezpłatne.
 2. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o założenie konta.
 3. Umowa o założenie konta jest zawarta na czas nieoznaczony.
 4. W celu założenia konta niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Sklepu.
 5. Konto może być usunięte przez Klienta w każdym momencie, bez podania przyczyny. Usunięcie dokonuje się pisząc na adres kontaktowy, z prośbę o usunięcie.
 6. Sprzedawca może usunąć konto Klienta, jeśli Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub wykorzystuje konto w celach sprzecznych z prawem.

§ 4 Ogólne uprawnienia i zobowiązania stron

 1. Sprzedający przedstawi Klientom w Serwisie następujące informacje:

a) nazwę sprzedającego, jego adres (siedzibę), numer wpisu do rejestru przedsiębiorców, numer NIP i REGON, oraz dane teleadresowe,

b) wyczerpujący opis oferowanych dóbr, usług oraz treści, wraz z podaniem ceny na zasadach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

c) procedurę w zakresie składania i rozpatrywania reklamacji oraz politykę zwrotu towarów (w tym określenie okresu, w którym produkt może zostać zwrócony) i otrzymania przez Klienta zwrotu Płatności stosowaną przez sprzedającego,

d) dane kontaktowe dla celów obsługi Klientów, w tym adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,

e) pełny adres stałej siedziby sprzedającego,

f) walutę Płatności,

g) ograniczenia eksportowe i prawne, jeżeli są znane,

h) politykę dotyczącą sprzedaży i dostaw,

i) informację o zasadach aktywowania zakupionych usług,

j) politykę dotyczącą ochrony danych osobowych i prywatności,

k) stosowaną przez sprzedającego metodę zapewnienia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Serwisie oraz transmisji danych, w szczególności politykę transmisji danych kartowych (jeśli akceptuje płatności z wykorzystaniem kart płatniczych),

l) termin, w jakim nastąpi obciążenie / obciążenia,

m) wszelkich informacji, do których podania sprzedający jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa, w szczególności prawa konsumenckiego.

§ 5 Zakupy. Ceny. Sposób dostawy. Realizacja.

 1. Klient może dokonać zakupu w Sklepie poprzez złożenie zamówienia w następujący sposób: 

          a) w sklepie internetowym na stronie konopiedlaziemi.org

          b) za pomocą wiadomości emial: fundacja@konopiedlaziemi.org

       2. W celu dokonania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Klient:

          a) Wybiera dany Towar,

          b) dodaje Towar do Koszyka,

          c) po wybraniu wszystkich Towarów, Klient dokonuje:

          – wyboru metody dostawy

          – złożenia zamówienia klikając na przycisk „Przejdź do kasy”,

         d) następnie Klient wypełnia formularz zamówienia podając takie dane jak: imię nazwisko, Nazwa firmy (opcjonalnie), Kraj/Region, ulica,                      kod pocztowy, miasto, adres e-mail, uwagi do zamówienia (opcjonalne)

         e) klient ma możliwość zaznaczyć opcję wysłania na inny adres,

         f) klient ma możliwość stworzenia konta, jeśli wcześniej nie był zarejestrowany,

         g) klient ma możliwość ponownego wyboru opcji dostawy,

         h) klient wybiera metodę płatności,

         i) klient musi dokonać akceptacji Regulaminu.

        3. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia. Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

        4. Ceny podane na Stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. Podane ceny są cenami Towaru, bez kosztów dostawy i kosztów związanych z dokonywaniem płatności przez Klienta.

        5. Koszty dostawy zależne są od wielkości złożonego zamówienia i ilości zamówionego Towaru. Każdorazowo określane są w momencie złożenia zamówienia. Sprzedawca może ustalić darmową dostawę po dokonaniu zamówienia ponad konkretną kwotę lub na zasadach promocji.

        6. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

        7. Sprzedawca dokona wysyłki zamówienia w terminie do 5 dni od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia.

        8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. 6, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

        9. Do każdej przesyłki Sprzedawca załączy dowód dokonania zakupu (faktura VAT, lub paragon fiskalny). Klient powinien poinformować Sprzedawcę o chęci otrzymania faktury VAT w momencie złożenia zamówienia.   

§ 6 Reklamacja. Gwarancja. Zwroty towaru.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku w jakim Klient stwierdzi, że dostarczony Towar ma wady, ma prawo złożenia reklamacji w terminie do 2 (dwóch) lat od dnia nabycia towaru, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca opisany w § 1 pkt. 4 Regulaminu, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: fundacja@konopiedlaziemi.org
 4. W celu przeprowadzenia sprawnego procesu reklamacji, przy składaniu reklamacji zaleca się opisać problem/ wadę, datę wystąpienia wady, podać dane Klienta oraz podać rodzaj żądania.
 5. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania. Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 14 dni, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie i poda termin, w jakim reklamacja będzie rozpatrzona.
 8. W przypadku, w jakim do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient dostarczy towar na koszt Sprzedawcy bądź Sprzedawca odbierze produkt od Klienta np. za pomocą kuriera.
 9. Zwrot towaru może nastąpić, w przypadku w jakim Sprzedawca nie jest w stanie dokonać wymiany towaru na towar wolny od wad lub usunięcia wady towaru.
 10. Gwarancja jakości towaru jest udzielana jako gwarancja producenta.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje Konsumentowi oraz Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą opisanej w § 1 pkt. 5 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Klienta zamówionego w Sklepie Towaru. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje innym podmiotom, które nie są Konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego lub podmiotem opisanym w § 1 pkt. 5 Regulaminu.
 2. Termin 14 dni liczony jest od daty odbioru Towaru przez Konsumenta lub osobę upoważnioną przez Konsumenta do odbioru.
 3. Konsument w celu skutecznego odstąpienia od umowy musi złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o tym, że od umowy tej chce odstąpić.
 4. Oświadczenie takie należy wysłać na adres mailowy fundacja@konopiedlaziemi.org lub skierować listownie na adres: Ogrodniki 10 E, 82-316 Milejewo
 5. Konsument w celu złożenia oświadczenia, może wykorzystać Wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak zastosowanie wzoru nie jest obligatoryjne dla skuteczności odstąpienia od umowy.
 6. Oświadczenie, aby było skuteczne, powinno być złożone przed upływem terminu do jego złożenia.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy.
 9. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty i ryzyko zwrotu Produktu.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. Konsument może jednak zgodzić się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Zgoda ta musi być wyraźna.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumentów, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 16. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 8 Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Konsument ma prawo do rozstrzygnięcia sprawy korzystając z pozasądowych metod rozstrzygania sporu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych:
 3. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
 4. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
 5. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 6. oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. Konsument ma prawo do złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Klienta znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych danych może uniemożliwić zamówienie Towaru.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed datą takiej zmiany. W takim przypadku zamówienie realizowane jest na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca będzie informował Klientów na bieżąco. Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie niezwłocznie. Zmiany w Regulaminie będą obowiązywały Klientów posiadających Konto po ich zaakceptowaniu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2021

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy